Vorige slide
Volgende slide

Algemene voorwaarden

Op overeenkomsten betreffende vervoer over de weg zijn van toepassing de Algemene Vervoercondities (AVC) steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Grensoverschrijdend wegvervoer geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC.

Op overeenkomsten betreffende de opslag van goederen zijn van toepassing de Algemene Opslagvoorwaarden steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze kunt u ook hier lezen en downloaden

Verschillende voorwaarden en condities

Klik op de knoppen om de betreffende voorwaarden en/of condities te openen: